H-  DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1

Büroda sözlü danışma
(ilk bir saat için)

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için


440,00 YTL

165,00 YTL

  

2

Yazılı danışma

850,00 YTL

  

3

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için


850,00 YTL


330,00 YTL

  

4

Harcanan zamana göre yapılan Huk.Yard. 

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için


440,00 YTL


165,00 YTL

  

5

İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme


850,00 YTL

  

            6

Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler


1.100,00 YTL

  

            7

Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri


1.100,00 YTL

  

                8

Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler


3.600,00 YTL

  

                9

Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi


1.100,00 YTL

  

                10

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştayda Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)2,200,00 YTL

  

                11

Şirket Anasözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, vasiyetname vb. Düzenlemeler3.600,00 YTL

  

                12

Hazırlık soruştumasında bulunma


1.100,00 YTL

  

13

Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

  

  

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler


2.200,00 YTL

  

b) Kooperatif

 ba) 100'den az üyeli

 bb) 100'den yukarı üyeli

 

2.200,00 YTL

3.000,00 YTL

  

c) Anonim Şirket         

ca) 25 milyardan az sermayeli

cb) 25 milyar ve yukarısermayeli

  

3.000,00 YTL

3.600,00 YTL

  

14

Anasözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı

  

  

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler

2.200,00 YTL

  

b) Kooperatif           

3.000,00 YTL

  

c) Anonim Şirket         

3.600,00 YTL

  

15

Şirket Genel Kurul İşlemleri

  

  

a) Ortak sayısı 10'a kadar A.Ş.

2.200,00 YTL

  

b) Ortak sayısı 10'dan fazla A.Ş .

2,500,00 YTL

  

c) Ortak sayısı 50'ye kadar koop.

3.000,00 YTL

  

d) Ortak sayısı 50'den fazla koop.

3.600,00 YTL

  

16

Şirket Pay Devri

2.200,00 YTL

  

17

Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri

5,000,00 YTL

  

18

Sayıştay Davaları

5,000,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i

19

Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri

2.200,00 YTL

  

20

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  

  

a) Duruşmalı

11.000,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

b) Duruşmasız

 8.500,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

21

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri

2.200,00 YTL