D- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1

Menfi tespit ve İstirdat Davaları

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i

2

İstihkak Davaları

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i

3

İcra Tetkik Mercii'nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)


2.200,00 YTL

  

4

İcra İflas Kanunu'ndan doğan İptal Davaları

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

5

İcra Takipleri

  

  

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri

2.200,00 YTL

Takip konusu alacağın % 10'u

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

2.200,00 YTL

  

6

İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

2.200,00 YTL