B- ÖZEL VEKALETNAMELER

1 - BOŞANMA YETKİLİ DAVA VEKALETNAMESİ
a - Bilgiler :
  VEKİLLER :

- Av. Muzaffer SARI (İstanbul Barosu)

- Av. Pevriza AR (İstanbul Barosu)

MÜŞTEREK ADRES :
Söğütlüçeşme Cad. No:117/3 KADIKÖY-İSTANBUL

b - Verilecek Yetkiler :
Genel Dava Vekaletnamesinde bulunan yetkilerin yanında, Ahzu kabza, sulh ve ibraya, davadan ve temyizden feragata, feragatı ve davayı kabule, mal beyanında bulunmaya, başkalarını da aynı yetkiler ile tevkile ve ayrıca gerek EŞİM .............' a karşı açtığım ya da açacağım, gerekse eşim ................' ın bana karşı açtığı ya da açacağı BOŞANMA, NAFAKA, VELAYET, TAZMİNAT VE DİĞER DAVALAR ile buna bağlı icra takiplerinden dolayı... ve ayrıca diğer her türlü davalar ile icra takiplerini takibe yetkili...
c - Vekaletname Verecek Kişi/Kişiler :
a-Çocuksuz : .....................
b-Çocuklu: ........................(kendi adına asaleten ve çocuğu...........adına velayeten)