B- ÖZEL VEKALETNAMELER

MUZAFFER SARI Söğütlüçeşme Cad

2 - İNTİKAL VE TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DAVA VE ÖZEL VEKALETNAME

a - Bilgiler :

 VEKİLLER :

- Av. Muzaffer SARI (İstanbul Barosu)

- Av. Pevriza AR (İstanbul Barosu)

MÜŞTEREK ADRES :

Söğütlüçeşme Cad. No:117/3 KADIKÖY-İSTANBUL

 
b - Verilecek Yetkiler :
Dava Vekaletnamesinde bulunan yetkilerin yanında, Ahzu kabza, sulh ve ibraya, davadan ve temyizden feragata, feragatı ve davayı kabule, mal beyanında bulunmaya, başkalarını da aynı yetkiler ile tevkile ve; .........diğer yetkiler ile birlikte ayrıca (İNTİKAL İÇİN) murisim/murisimiz ................ dan bana/bizlere intikal eden ya da edecek olan ............. ili sınırları içerisindeki her türlü menkul ya da gayrimenkul mallardaki hak ve hisselerimizin tamamını miras paylarımız oranında adımıza intikal ettirmeye ve tescillerini yaptırmaya, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmeye ve hissedarlık esasını kabule, her türlü beyannameleri düzenlemeye, vergi, resim, harç vs.. giderleri ödemeye, bu konularla
ilgili olarak her türlü yasal işlemleri yapmaya...murisim .................'den intikal eden ve edecek olan .................ili sınırları içerisindeki menkul ve gayri menkul mallardaki hisselerimin tamamını ya da belli bir hissesini, gerek intikalden evvel ve gerekse intikalden sonra, dilediği bedel ile dilediği kişi yada kişilere satmaya, bedellerini almaya (ahzu kabza), sattığı kişiye tapudan ferağını vermeye....(TAŞINMAZ SATIMI İÇİN) adıma kayıtlı bulunan ...................ili sınırları içerisindeki hisseli ya da hissesiz tüm taşınmazlarımı (tapu kaydı belirtilmek suretiyle yalnızca o taşınmaz ile ilgili olarak bu yetki sınırlandırılabilir) dilediği bedel ile, dilediği kişiye (satılacak kişi baba adı yazdırılmak suretiyle önceden belirlenebilir) satmaya, bedelini almaya (ahzu kabza) tapudan ferağını vermeye, adıma kayıtlı hisseli ya da hissesiz taşınmazlarım üzerine dilediği vade ve sıra ve derecede olmak üzere İPOTEK TESİS ETMEYE, satmış olduğu taşınmazlar için bakiye bedelleri için lehime dilediği bedel, dilediği sıra ve derecede, dilediği vadede İPOTEK TESİS ETMEYE, gerek lehime tesis edilen ve gerekse adıma kayıtlı taşınmazlarım üzerine tesis edilen her türlü ipotekleri fek etmeye, ipotek bedellerini tahsil etmeye... adıma kayıtlı taşınmazlarımla ilgili olarak, dilediği bedel ile dilediği kişi lehine SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya, gerektiğinde fesh etmeye... tapu kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları tashih etmeye...yukarıdaki konularla ilgili olarak her türlü işlemleri yapmaya, ayrıca BENİM ADIMA .................. ili sınırları içerisinde dilediği kişi ya da kişilerden, dilediği bedel ve
şartlarda hisseli ya da hissesiz taşınmazlar satın almaya, bedellerini ödemeye... yine BENİM ADIMA taşınmaz mal satış vaadi yolu ile de hisseli ya da hissesiz taşınmazlar satın almaya...Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca her türlü işlemleri yapmaya... BİRLİKTE VE AYRI AYRI HAREKET ETMEYE YETKİLİ OLARAK...

c - Vekaletname Verecek Kişi/Kişiler :.........

.........