Türkiye Barolar Birliği
3842 SAYILI YASA (CMUK) İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

AMAÇ

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, barolarca müdafi olarak atanan avukatlara ödenecek ücret ve görevin yapılması için gerekli giderleri karşılamak üzere Maliye Bakanlığı'nca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin kullanımı ile barolar arasında dağıtımının usul ve esaslarını saptamaktır.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönetmelik, CMUK'un değişik 138.maddesi uyarınca müdafi olarak atanan avukatlara barolarca ödenecek ücret ve görevin yapılması için gerekli gider ödemelerinin karşılanması ve ödeneğin kullanımı için Türkiye Barolar Birliği'nce barolara dağıtımın ve barolarca avukatlara yapılacak ödemelerin usul ve esaslarım kapsamaktadır.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3- Bu yönetmelik, CMUK'un değişik 146.maddesinin Türkiye Barolar Birliği'ne yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

ÖDENEĞİN KAYNAĞI

Madde 4-CMUK'un değişik 146/2 maddesine göre Maliye Bakanlığı'nca her yıl Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılması zorunlu olan ödenektir.

ÖDENEĞİN KULLANILMASI

Madde 5- Türkiye Barolar Birliği'ne ve Barolara aktarılan bu ödenek, Birliğin veya baroların kendi hesabından ayrı bir hesapta tutulur. CMUK ödeneğinin ana parası ve alınan faizinden, bu hizmetin yürütülmesi için eğitim, donanım ve personel ücreti gibi gerekli giderler dışında, Birliğin ve Baroların hesabına aktarma yapılamaz.

Barolar müdafi olarak atanan avukatlara ücret ve görevin yapılması için taşıt ve konaklama giderleri gibi gerekli giderleri bu ödenekten öderler.

DAĞITIM ESASLARI

Madde 6- Ödeneğin dağıtılmasında, baroların üye sayısı, önceki dönemlerde müdafi atanan iş sayıları ve ödenen miktarlar ve barolarda kalan bakiyeler, baroların bulunduğu illerin coğrafi durumları, şartlan ve ödenek talepleri gözönünde tutulur.

Barolar bu yönetmelik gereğince yapılacak Ödemelerin muhasebesini tutmak ve Türkiye Barolar Birliği'ne gecikmeksizin bilgi aktarmak amacı ile bilgisayar sistemi kurarlar ve Türkiye Barolar Birliği'nde bu hizmetin yürütülmesi amacı ile kurulan bilgisayar sistemine bağlanırlar. Bu sistem kuruluncaya kadar Barolar hizmet karşılığı avukatlara yapılan Ödemeleri onbeşer günlük raporlar halinde ödeme yapılan avukatın ad, soyad ve sicil numarası ile işin hazırlık veya dosya numarasını ve kendisine hukuki yardım yapılan kişi veya kişilerin ad ve soyadları ile temin edilebilirse tebligata uygun adreslerini bildirmek zorundadırlar. Ayrıca eğitim, donanım, personel ve yol giderlerini de detaylandırarak yukarıda belirtilen onbeş günlük raporlarla Türkiye Barolar Birliği'ne bildirirler. Barolar her ayın ilk haftasında bir önceki aya ilişkin hesap durumunu; Türkiye Barolar Birliği'nce hazırlanacak Örneğe uygun bir raporla Birliğe bildirirler. Onbeş günlük ve aylık raporları göndermeyen barolara, istekleri olsa bile, bunları gönderinceye kadar ödenek gönderilmez.

Ayrıca, barolarla Türkiye Barolar Birliği arasında her üç aylık dönem sonunda hesap mutabakatı sağlanır.

TARİFE

Madde 7- Barolarca tayin edilen avukata ödenecek ücret miktarlarını saptamak üzere, Türkiye Barolar Birliği'nce Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrı olarak CMUK Ücret Tarifesi hazırlanır; bu tarife Adalet Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girer.

AVUKATA ÖDEME

Madde 8- Müdafi tayin edilen avukata, CMUK Ücret Tarifesine göre makbuz karşılığı ödeme yapılır. Soruşturma ve yargılamada ayrı ücret ödenir.

Hazırlık veya son soruşturmada birden fazla sanığa menfaat çatışması olmadığı sürece tek müdafi tayin edilebilir ve müdafi tayin edilen avukata her sanık için ayrı ücret ödenir.

GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Madde 9- Müdafi tayin edilen avukatın çağrılan yere ulaşması için gerekli yol giderleri ile, hizmetin görülmesi için gerekli sair zorunlu giderler CMUK ödeneğinden, belge karşılığı, baro tarafından ödenir.

Müdafınin görev yerine güvenli bir şeklide gidiş dönüşünü ve görev yerindeki güvenliğini sağlamak için gereken tedbirler ilgili zabıt veya C.Başsavcılığı veya Mahkemece alınır. Bütün kamu kurum ve kuruluşları da bu hizmetin yerine getirilmesinde yardımcı olmakla yükümlüdürler.

GERİ ALMA

Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerine göre avukata ödenen ücret ve görevin yapılması için ödenen zorunlu giderler, yargılama giderleri ile mahkum olan ve ödeme gücü bulunan sanıklardan Türkiye Barolar Birliği'nce geri alınabilir. Türkiye Barolar Birliği bunun için ilgili Baro Yönetimine yetki verebilir.

Bu yolla tahsil edilen paralar Birlik ve Barolar tarafından aynı amaçla kullanılır.

YÜRÜRLÜK

Madde 11- Bu yönetmelik, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 04.10.1997 tarih, 134/3 No.lu kararıyla onaylanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

UYGULAMA -YÜRÜRLÜK

Madde 12- Bu yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği'nce uygulanır ve yürütülür.

Madde 13- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 13.02.1993 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe konulan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

CMUK'nun 146.Maddesi Gereği Barolara Gönderilen Paralarla İlgili Harcama Raporu

....../....../200.

Baromuzca  CMUK  gereği  tayin  edilen  rnüdafilere yapılacak  ödemeler  için  CMUK 146.maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen ......................TL ödenekle ilgili ................,../.................... dönemine ait hesap durumu aşağıda gösterilmiştir.

I-Hazırlık Aşamasındaki İş Adedi: .............................................

II-Hazırlık Aşamasında Görevlendirilen Avukat ve Diğer Bilgiler:

Sıra No Av. Ad-Soyadı Sicil No: Hazırlık Dosya No.su: Ödenen Ücret
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
  Ödenen Toplam Ücret:

III-Sulh Ceza Yargıçlık/Mahkemelerinde İş Adedi:..........................

Sıra No Av. Ad-Soyadı Sicil No:
Yargıçlık veya Mahkeme Dosya No:
Ödenen Ücret
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
  Ödenen Toplam Ücret:

IV-Asliye Ceza Mahkemelerinde İş Adedi:..............................

Sıra No Av. Ad-Soyadı Sicil No: Mahkeme Dosya No: Ödenen Ücret
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
  Ödenen Toplam Ücret:

V-Çocuk Mahkemelerindeki İş Adedi:

Sıra No Av. Ad-Soyadı Sicil No: Mahkeme Esas No: Ödenen Ücret
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
  Ödenen Toplam Ücret

VI-Ağır Ceza Mahkemelerindeki İş Adedi:.

Sıra No Av. Ad-Soyadı Sicil No: Mahkeme Esas No: Ödenen Ücret
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
  Ödenen Toplam Ücret

VII-Yönetmeliğin 5/1. Maddesine Göre Yapılan Harcamalar:

1-Donanım harcamaları:

(Nelerin alındığı ayrıntılı bir şekilde bildirilecek ve her biri için Ödenen miktar ile toplam gider yazılacaktır.)

2-Eğitim Giderleri:

(Eğitime katılan avukatların ad ve soyadları ile nerelere veya kimlere ne miktar ödendiği ayrı ayrı belirtilecektir.)

3-Personel giderleri:

(CMUK hizmetlerinin görülmesi için görevlendirilen personelin ad ve soyadları ile aylık ücretleri + sigorta primleri bildirilecektir.)

4-Ulaşım ve konaklama giderleri:

(Yukarıda belirtilen hazırlık veya mahkemelere ulaşmak için yapılan ulaşım ve konaklama giderleri, nereden nereye gidildiği ve yukarıda yer alan sıra numaraları belirtilerek Ödenen miktar belirtilecektir.)

VIII-Rücu Olanağı:

Yasanın 146.maddesinde öngörülen rücu hakkının kullanılabilmesi için, kendisine avukat yardımı yapılan kişi veya kişilerin, yukarıda II noda yer alan hazırlık ve mahkeme sıra numaralan ile birlikte ad ve soyadları ile tespit edilebilirse tebligat adresleri belirtilecektir.

IX- Stopaj-Fon Toplamı:

 
 
 
 
Sarı Hukuk Bürosu avtr.net üyesidir.