Harçlar Kanunu Genel Tebliği  

Maliye Bakanlığından
20.12.2006 
26382
 
Seri No
52
 

( 1 ) SAYILI TARİFE 
YARGI HARÇLARI

 1. Mahkeme Harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
  1. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,
   1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde (6,20 YTL)
   2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde (13,10 YTL)
   3. (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 01.01.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (20,00 YTL)

    (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurması halinde bu harç alınmaz.)

  1. Celse harcı: (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
   1. Sulh mahkemeleri:
    1. Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (7,60 YTL) den aşağı olmamak üzere (Binde 1,8)
    2. Belli bir değer bulunmayan davalarda (7,60 YTL)
   2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (13,10 YTL) den az olmamak üzere (Binde 1,8)
  2. Karar ve ilam harcı:
   1. Nispi harç:
    1. Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 54)

     Bakanlar Kurulu dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

    1. Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) (Binde 9)
    2. Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 3,6)
    3. Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9)
    4. (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 01.01.2004) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

    Nispi harçlar (13,10 YTL) liradan aşağı olamaz.

   1. Maktu harç:
    1. 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında (13,10 YTL)
    2. (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 01.01.2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında (27,00 YTL)
    3. (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 01.01.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında (21,40 YTL)
    4. Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında (21,40 YTL)
 1. İcra ve iflas harçları:
  1. İcra harçları:
   1. İcraya başvurma harcı (13,10 YTL)
   2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (13,10 YTL)
   3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
    1. Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,6)
    2. Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,2)
    3. Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 9)
    4. Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 3,6)
    5. Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 1,8)
    6. Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

      aa. İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,8)

      bb. Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,6)

    1. Menkul tesliminde

      aa. İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,8)

      bb. İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,6)

   1. İdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) (9,20 YTL)
  1. İflas harçları:
   1. Maktu harç: İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı (21,40 YTL)
   2. Konunun değeri üzerinden harç
    1. İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,6)
    2. Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9)
 1. Ticaret Sicili harçları:
  1. Kayıt ve tescil harçları:(Ticari işletme rehni dahil)
   1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:
    1. Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (95,80 YTL)
    2. Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (274,60 YTL)
    3. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (618,50 YTL)
   2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
    1. Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (47,60 YTL)
    2. Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (68,20 YTL)
    3. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (150,70 YTL)
   3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerde harç alınmaz.)
    1. Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (47,60 YTL)
    2. Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (68,20 YTL)
    3. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (150,70 YTL)
   4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
    1. Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (18,70 YTL)
    2. Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (27,00 YTL)
    3. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (47,60 YTL)

    Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

  1. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
   1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1) (4,90 YTL)
   2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) (16,00 YTL)
 1. Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
  1. Suret harçları:
   1. İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (1,00 YTL)
   2. Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (1,00 YTL)
   3. Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (2,20 YTL)
   4. Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (2,20 YTL)

   Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

  1. Muhafaza harçları: Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
   1. Bir yıla kadar (Binde 9)
   2. Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,5)
  2. Defter tutma harçları:
   1. Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (7,60 YTL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,6)
   2. Miras işlerinde defter tutulmasında:

     aa. Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,6)

     bb. Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise (20,00 YTL)

   1. İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden (20,00 YTL)
  1. Miras işlerine ait harçlar:

   Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 3,6)

   (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

  1. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

   Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

   1. Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,90)

Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler (27,00 YTL)  
 
 
Sarı Hukuk Bürosu avtr.net üyesidir.